Sportiviteit, gezelligheid en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Tafeltennisvereniging The Victory moet een plek zijn waar de leden zich thuis voelen en zich veilig voelen. Onsportief en ongewenst gedrag (seksuele intimidatie/misbruik), pesten en discriminatie worden bij ons binnen de vereniging uiteraard niet geaccepteerd.

Om onsportief en ongewenst gedrag binnen onze vereniging zoveel mogelijk te voorkomen voeren wij een preventief beleid volgens de adviezen van NOC*NSF.

Ervaar je op onze club grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, machtsmisbruik of andere vormen van intimidatie? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar bespreek het alsjeblieft. 

Neem contact op met Hinke de Groot (hinkedegroot1381@gmail.com). Hinke is de Vertrouwenscontactpersoon van The Victory. Zij luistert, denkt mee en adviseert over de juiste vervolgstappen.

Als je het prettiger vindt, kan je ook contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de NTTB via vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl

Het landelijke Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via telefoon: 0900-202 55 90 , WhatsApp: 06-53646928 of E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Op www.amsterdam.nl/vertrouwenspuntsport vind je bij we je terecht kunt.

Het kan ook volledig anoniem via https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl/select_language/766

Samen voorkomen we ongewenst gedrag. Kijk niet weg, maar bespreek het. Want onze club moet voor iedereen een veilige en plezierige plek zijn en blijven.

Tafeltennisvereniging The Victory hanteert onderstaande maatregelen:

Gedragsregels

Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF en onderschreven door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen trainer of begeleider en de sporter. Trainers en begeleiders zijn bekend met deze gedragsregels:

 1. De trainer of begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
 2. De trainer of begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
 3. De trainer of begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer of begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. De trainer of begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 6. De trainer of begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De trainer of begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De trainer of begeleider heeft de plicht om – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer of begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De trainer of begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer of begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De trainer of begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer of begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer of begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid trainers en begeleiders

Bij de aanname van nieuwe trainers en begeleiders worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Kennismakingsgesprek;
 2. Check referenties;
 3. VOG aanvragen (en elke 3-5 jaar herhalen);
 4. De trainer of begeleider wordt lid van de bond en als dit niet kan, dient de trainer of begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. Daarmee valt de trainer of begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 5. De trainer of begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels.

Meer informatie over een veilig sportklimaat is te vinden op:

https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

https://gelre.nttb.nl/clubadvies/veilig-sportklimaat/